تعداد گل و معانی در هدیه دادن

تعداد گل و معانی آن در هدیه دادن

تعداد گل و معانی آن در هدیه دادن

۱ شاخه گل: نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل

۳ شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل

۵ شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل

۷ شاخه گل: نشانه عشق

امیدواریم این مطالب در انتخاب شما مفید باشد

در صفحه فروشگاه، گل خود را انتخاب کنید.ما در خدمت شما هستیم.